WO1:It was...SHU
WO2:SW(i wanted to unlock Nobunaga!