Shu: Zhou Yun,Liu Bei And Ma Chao
Wei: Zhen ji and cao pi
Wu: sun ce, sun shang xiang and zhou yu
Others: Lu bu and Diaoi Chan