Shu:Liu Bei,Zhuge Liang and Zhao Yun

Wei:Zhang He,Zhang Liao,Zhen Ji and Sima Yi

Wu:Zhou Yu,Lu Xun,Ling Tong,Gan Ning

Other:Lu Bu,Diao Chan