I think I would be SSX DW5, Ling Qi from DT2, Diao Chan from Kessen 2, Zhen Ji from DW3 or Xiao Qiao from DW6.

From WO Da Ji, Nene and Kunoichi. Would be fun.