It was Shu first for both WO1 & WO2 ^^
WO1 finished with Xing Cai, Tachibana Ginchiyo & Zhao Yun, if I remember well, finished, 2P with my brother.
WO2 finished with SSX, Liu Bei & Taigong Wang...