ummm...

1.Gan Ning
2.Zhao Yun
3.Lu Bu
4.Lu Xun
5.Zhuge Liang
6.Xiao Qiao
7.Pang Tong
8.Zhou Tai