WO1: Wei for sure, Zhang Liao, Cao Pi & Xu Huang is an outstanding combination.

WO2: SW ftw, Sakon!!!!!!!!!!