สล็อตการถูกบีบด้วยประตูเป็นหนึ่งในอุบัติเหตุที่ทำให้เกิ ดอาการปวดมากกับนิ้วมือที่บอบบางของเรา แต่หลายคนเลือกที่จะไม่ให้การปฐมพยาบาลหรือการปฐมพยา บาลที่ไม่ถูกต้องและการปฐมพยาบาลที่ไม่ถูกต้องและทิ้ งบาดแผลบนประตูจนกระทั่งนิ้วบวม และอาจนำไปสู่การติดเชื้อในภายหลัง สิ่งที่คุณไม่ควรทำถ้าคุณแตะที่ประตูอย่าพันผ้าพันแผ ลหรือสายรัดบนนิ้วที่ประตูถูกยึด เนื่องจากการบาดเจ็บจากการถูกบีบจะทำให้เลือดไหลเวีย นในบริเวณนั้นแล้ว แผลหรือผ้าพันแผลในบริเวณนี้ จะไม่ทำให้เลือดเพียงพอที่จะป้อนและทำให้เกิดความเสี ยหายต่อเนื้อเยื่อในพื้นที่ที่ประตูถูกบีบ นอกจากนี้พยายามอย่าใช้ เพียงใช้นิ้วที่ได้รับบาดเจ็บจนกว่าจะหาย เพื่อป้องกันความเจ็บปวดมากขึ้นหรือทำให้แผลแย่ลงการ บาดเจ็บจากการถูกขังอยู่ในประตูมักจะดีขึ้นในเวลาไม่ กี่สัปดาห์ และสามารถกลับไปใช้นิ้วได้ตามปกติหลังจากนั้น